Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja na rzecz ochrony praw zwierząt NERO, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:Michała Wiśniewskiego, zwanego dalej "Fundatorem", na podstawie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji złożonego w dniu 09.06.2008 przed notariuszem Jolantą - Teresą Demczyszyn. za nr aktu 4.847/08, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Sochaczew.

§3

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§4

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

Fundacja może używać pieczęci, ustanawiać odznaki i medale według wzoru określonego przez Prezesa Zarządu oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym realizującym cele Fundacji i zasłużonym dla samej Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Celami Fundacji są:

 1. Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie zapewnienia ochrony zwierząt i ich praw.
 2. Edukacja dzieci i młodzieży oraz promocja i organizacji wolontariatu.

§7

Cele określone w §6 Fundacja realizuje poprzez:

 1. Wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz zwierząt wymagających opieki w następstwie niewłaściwego traktowania przez człowieka.
 2. Współpracę z Policją oraz Strażą Miejską i innymi instytucjami w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt.
 3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 4. Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji.
 5. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej.
 6. Prowadzenie i wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt.
 7. Promocję i reklamę firm i instytucji wspierających ochronę środowiska i zwierząt.
 8. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony środowiska i zwierząt.

§8

Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz instytucjami publicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji. Współpraca ta może mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. Przystąpienie Fundacji do spółki wymaga zgody Fundatora.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 4000PLN (słownie: cztery tysiące złotych), oraz przekazany sprzęt w postaci Komputera, drukarki i Faksu o ogólnej wartości 3000PLN (słownie: trzy tysiące złotych) oraz dochody Fundacji pochodzące z nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:

 1. Świadczeń Fundatora
 2. Darowizn, spadków i zapisów
 3. Subwencji osób prawnych
 4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji
 6. Oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania zgodnie z aktem obligacji skarbowych Skarbu Państwa,
 7. Zaciągania pożyczek,
 8. Innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady Fyndacji podjętą na wniosek Zarządu.
 9. Fundacja zobowiązuje się uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§12

Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIAT

§14

 1. Fundacja nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza majątkiem własnym jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi wymienieni pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Fundacja nie może rozporządzać całością lub częścią majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może przekazywać do korzystania całości lub części majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że korzystanie z majątku Fundacji będzie bezpośrednio wynikało z realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE FUNDACJI

§15

 1. Władzami fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

ROZDZIAŁ VI
RADA FUNDACJ
I

§ 16
 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego gronaPrzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 17

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 20

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji
 6.  
 7. .Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych - oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

ZMIANA STATUTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

Fundator może zmienić cele Fundacji lub jej Statut na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji.

§24

Dla zwiększenia efektywności realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Połączenie z inną fundacją następuje z zastosowaniem przepisów o likwidacji fundacji.

§25

Fundacja ulega likwidacji w przypadku powstania trwałej przeszkody uniemożliwiającej realizację celów, dla których została powołana w szczególności wobec wyczerpania się jej środków finansowych.
Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

§26

Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji lub likwidator powołany przez Fundatora

Script logo